Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

Dades legals i Condicions d'ús del lloc web

AVÍS LEGAL

www.symphonic.cat (aquest “Lloc Web”) és un lloc web de GEMC (“Gremi d'Editorials de Música de Catalunya), una associació professional amb domicili social a Barcelona, carrer Santa Anna 10, entresuelo 3ª, proveïda del C.I.F. V63574602, i inscrita al Registre del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya el 23.12.2004.

Podeu contactar amb nosaltres:

  • Per correu electrònic: a info@gemc.cat
  • Correu postal: Gran Via de les Corts Catalanes, 529 - 08011 Barcelona

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. Acceptació
Les presents condicions legals, que inclouen les disposicions del seu Annex més avall respecte als usuaris registrats (en endavant, les “Condicions”), regeixen l’ús del Lloc Web i els seus serveis. En visitar el Lloc Web, el visitant i/o usuari del Lloc (en endavant, “Usuari”) accepta les presents Condicions i la Política de Privacitat de Notes in Cloud a què es fa referència, i manifesta que ha llegit, entén i comprèn allò que aquí s’exposa, i assumeix totes les obligacions aquí disposades.


2. Informació general sobre el Lloc Web i característiques del servei
A través del Lloc Web, Notes in Cloud presenta un conjunt d’informació (la “Informació”) pròpia i/o que li ha estat facilitada per terceres parts, en particular les editorials de música simfònica participants del projecte “symphonic.cat” i titulars de les partitures posades a la disposició dels usuaris a través del Lloc Web (les “Editorials”). El Lloc Web facilita als Usuaris localitzar partitures musicals del catàleg d’aquestes Editorials. Així mateix, permet als Usuaris Registrats veure la partitura general de l’obra i realitzar i gestionar sol·licituds de lloguers dels materials d’orquestra. Notes in Cloud facilita la contractació amb l’editor corresponent i la gestió d’aquestes comandes.

En aquest Lloc Web, també s’hi mostren continguts generals sobre el món de la música simfònica espanyola i s’hi descriuen les activitats, ofertes de serveis i contactes de Notes in Cloud pel que fa al projecte Spain Symphonic.

El registre d’usuari i la seva activitat al Lloc Web, en particular la sol·licitud de lloguer dels materials d’orquestra, es regiran addicionalment per allò que es disposa a l’Annex d’aquestes Condicions, incorporat al final de les mateixes.


3. Titularitat dels continguts del Lloc Web
Notes in Cloud és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial relatius al contingut del Lloc Web. El mer accés al Lloc Web i/o serveis i el seu ús no impliquen cap cessió de tots o part d’aquests drets.

En virtut del que s’ha dit aquí dalt, l’Usuari acorda no utilitzar a títol enunciatiu i no limitatiu la informació, les partitures musicals i els textos inclosos al Lloc Web, les nostres marques registrades, noms comercials, logotips, noms de domini, altres aspectes distintius de les marques o qualsevol material subjecte a drets d’autor o associat amb els nostres serveis sense el nostre consentiment. En particular, l’Usuari es compromet a no reproduir (mitjançant descàrrega o “scraping” o similar) ni distribuir,  comunicar al públic ni transformar els continguts disponibles al nostre Lloc Web.

A més de l’anterior prohibició, s’adverteix que els continguts inclosos al Lloc Web, formen com a conjunt una o diverses bases de dades jurídicament protegibles, l’ús de les quals està vetat per llei i requereix el consentiment exprés previ de Notes in Cloud.

4. Política de Privacitat

Totes les dades de caràcter personal recollides a través del Lloc Web, en particular les subministrades pels usuaris registrats per realitzar accions en aquest Lloc Web, es tractaran d’acord amb la Política de Privacitat del Lloc Web.

5. En general

Enllaços. El nostre Lloc Web inclou vincles a pàgines d’Internet de tercers. No realitzem cap mena de manifestació ni assumim cap mena  de responsabilitat sobre aquests llocs. Així mateix, no tenim cap control sobra els mateixos. Qualsevol contingut de tercers o vincle a una pàgina web de tercers s’inclou a efectes merament informatius.

Sense garantia. Llevat que així ho estableixi la legislació aplicable d’obligatori compliment, l’ús que l’Usuari faci del Lloc Web, incloent-hi de qualsevol contingut, informació o funcionalitat continguda en el mateix, s’ofereix “tal qual” i “segons la seva disponibilitat” sense declaracions o garanties de cap mena, tant explícites com implícites, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, les garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per un fi determinat i no violació.

Notes in Cloud no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors a l’accés al Lloc Web o als seus continguts o serveis, ni que aquest es trobi actualitzat o lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions al seu sistema informàtic.

Disponibilitat. Notes in Cloud es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret de suspendre temporalment l’accés al Lloc Web i realitzar les modificacions que consideri oportunes als serveis o informacions ofertes, en la seva presentació o localització i en les presents Condicions.

Limitació de la responsabilitat. En la mesura que ho permeti la llei, sota cap circumstància Notes in Cloud serà responsable de qualsevol pèrdua directa o indirecta, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, danys, lucre cessant, pèrdua d’oportunitats de negoci, fons de comerç o reputació, interrupció de l’activitat comercial, fallades en l’equip o altres danys o pèrdues derivades de les següents accions o relacionades amb les mateixes: (i) l’ús o la incapacitat d’usar el Lloc Web i el servei i (ii) l’accés no autoritzat a les seves transmissions o dades o la seva alteració.

Indemnització. L’Usuari del Lloc Web es compromet a indemnitzar Notes in Cloud, els seus agents, directors, directius, empleats, i socis (incloent-hi les Editorials) per qualsevol pèrdua, responsabilitat o cost derivat de l’incompliment de qualsevol de les presents Condicions o de qualsevol llei, norma o reglament aplicable o de qualsevol dels drets de tercers relacionats amb el seu ús del Lloc Web i/o dels nostres serveis.

Contacte i notificacions. L’Usuari es compromet a rebre els nostres correus electrònics relacionats amb el Lloc Web i els serveis de Notes in Cloud si fa servir els serveis de Notes in Cloud o bé si presta explícitament el seu consentiment al respecte. No facilitarem l’adreça electrònica de l’Usuari a cap tercer, a excepció que l’Usuari hagi consentit que ho fem o la Llei aplicable ens obligui o autoritzi a fer-ho. Ens podrem posar en contacte amb l’Usuari per oferir-li informació i enviar-li notificacions de servei referents al seu compte (particularment compres realitzades a través del Lloc Web), o quan així ho estableixi la llei. Pel present, l’Usuari reconeix i consent que aquestes notificacions seran efectives en el moment en què les publiquem al Lloc Web o les hi fem arribar per correu electrònic. Si no ens proporciona informació precisa, no podrem assumir cap mena de responsabilitat en el cas que no el puguem notificar.

Modificacions. Notes in Cloud es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions al Lloc Web i tots els seus elements (incloses, especialment però no únicament, les Condicions o els Serveis). Qualsevol canvi serà comunicat als Usuaris a la present pàgina amb, com a mínim, 30 dies d’antelació.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia només afectarà l’esmentada disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d’Ús en tot el que resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent. Aquestes Condicions (incloses les disposicions de l’Annex a continuació) es regiran i s’interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. Notes in Cloud i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya, llevat que la llei estableixi una altra cosa.

Annex: Condicions Particulars per a Usuaris registrats i sol·licituts de lloguer

Aquest Lloc Web ofereix un servei de gestió de lloguer de materials d’orquestra de música simfònica de compositors espanyols (d’ara endavant “Servei de Gestió del Lloguer”). Així, a través del Lloc Web, Notes in Cloud facilita la sol·licitud de lloguer de partitures als titulars dels drets de les mateixes (les “Editorials”) i la gestió d’aquestes comandes (en el seu cas, comunicant l’acceptació o rebuig de les ofertes, les seves condicions contractuals, facilitant el lliurament de les partitures que realitzen les Editorials, etc.).

El seu registre com a usuari registrat amb compte d’usuari, a través del servei d’open id Yourservinotes.com, així com l’enviament d’una Sol·licitud de Lloguer (que serà remesa a la corresponent Editorial) suposen expressament el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions particulars (les “Condicions Particulars”).

Per obtenir més informació al respecte i sobre el procés de sol·licitud de lloguer, veure els apartats “què fem” i “com funciona” respectivament.

1. L’Usuari Registrat

Es considera Usuari Registrat la persona que es registri al Lloc Web (a través del servei “yourservinotes.com”) per crear un compte d’usuari. L’Usuari Registrat:

  • garanteix a Notes in Cloud que no té la condició de consumidor segons la normativa espanyola (no havent de fer servir el Lloc Web ni els seus serveis si no és el cas);
  • garanteix a Notes in Cloud que té la capacitat per efectuar contractacions amb Editorials.

Per accedir a i utilitzar el nostre Servei de Gestió del Lloguer cal (1) tenir un Compte d’Usuari, (2) identificar-se sota aquest Compte d’Usuari al Lloc Web i (3) seguir les instruccions indicades aquí (el procediment tecnològic inclou detecció de camps obligatoris no completats).

Quan l’Usuari Registrat faci servir el Servei de Gestió de Lloguer realitzant el punt (2) se li exigirà acceptar explícitament aquestes Condicions de Contractació, sense perjudici que les hagi acceptat prèviament al accedir i navegar pel Lloc Web.

Llevat que es provi el contrari, les dades registrades per aquest Lloc Web poden constituir la prova del conjunt de transaccions realitzades entre el Lloc Web i els seus usuaris.

2. La compte d’usuari

Registro. Per enviar una Sol·licitud de Contractació, l’usuari ha de crear un compte d’usuari omplint el formulari corresponent amb les seves dades. Aquest formulari pot omplir-lo al Lloc Web o a www.yourservinotes.com (el seu “Compte d’Usuari”).
L’Usuari s’obliga que la informació que aporta al Lloc Web o a www.yourservinotes.com (especialment però no únicament creant aquest Compte d’Usuari) és veraç, precisa, correcta, actualitzada en tot moment i que qualsevol dada de caràcter personal incorporada es refereix al mateix usuari. Les contrasenyes són confidencials i, per tant, l’usuari ha de garantir que s’utilitzen de manera correcta. El Compte d’Usuari és personal, i no es pot transferir (o “prestar”) a tercers. L’usuari es compromet a notificar-nos immediatament de qualsevol ús no autoritzat del seu Compte d’Usuari o de qualsevol altra violació de la seguretat de què tingui constància.

En el moment de rebre confirmació del seu Compte d’Usuari, Notes in Cloud li concedeix una llicència limitada, revocable, no exclusiva i intransferible per fer servir els Serveis del Lloc Web en conformitat amb allò que es disposa en aquestes Condicions.
Duració. El Compte d’Usuari estarà activat i romandrà en vigor de manera indefinida llevat cancel·lació per part de l’Usuari o de Notes in Cloud en virtut del que es disposa a continuació.

Cancel·lació per l’Usuari. L’Usuari Registrat podrà cancel·lar el seu Compte d’Usuari en qualsevol moment (sense que això impliqui que Notes in Cloud hagi de retornar-li cap quantitat, ja que els nostres serveis als usuaris es presten gratuïtament sense perjudici d’allò que els Usuaris Sol·licitants contractin amb les Editorials). Totes les cancel·lacions hauran d’enviar-se a: info@notesincloud.com sota el tema “Cancel·lació de compte”.
Suspensió/Cancel·lació per Notes in Cloud. Notes in Cloud podrà suspendre o cancel·lar el Compte d’Usuari, mitjançant notificació per escrit, immediatament en el cas que l’Usuari Registrat incompleixi aquestes Condicions, o els acords subscrits per l’Usuari Registrat a través del nostre Lloc Web amb les Editorials, o infringeixi els drets de tercers o les lleis i altres normes aplicables a les relacions contractuals descrites aquí. En qualsevol altra circumstància, Notes in Cloud podrà notificar a l’Usuari Registrat la cancel·lació del seu compte amb una antelació de 30 dies.

Així mateix, Notes in Cloud es reserva el dret de prendre mesures actives per suspendre o donar de baixa els Usuaris Registrats si l’adreça electrònica indicada al seu Compte d’Usuari deixa d’acceptar correus electrònics.

La cancel·lació del Compte d’Usuari implica la resolució d’aquestes Condicions Addicionals (sense perjudici de la supervivència de les Condicions generals d’ús del Lloc Web respecte a qualsevol ús posterior del mateix), llevat en aquells aspectes en què la mateixa naturalesa dels acords s’estengui més enllà de la duració de les Condicions. L’accés al Compte d’Usuari i tot el contingut o informació que pogués tenir associada quedaran inhabilitats.

Responsabilitat i ús. L’Usuari Registrat és responsable de totes les activitats realitzades al seu Compte d’Usuari. Així mateix, es compromet a no utilitzar els serveis de Notes in Cloud o els continguts a què accedeix a través d’aquests per cap finalitat il·legal o no autoritzada ni per cap activitat que incompleixi els drets de tercers. L’Usuari Registrat no podrà utilitzar els nostres serveis de cap manera que pugui deteriorar el servei. En utilitzar els serveis de Notes in Cloud o els continguts a què accedeix a través d’aquests, l’Usuari Registrat no podrà violar les lleis aplicables (incloses, a títol enunciatiu però no limitatiu, les lleis relatives a drets d’autor). L’Usuari Registrat es compromet a indemnitzar-nos i a eximir-nos de responsabilitat en relació a qualsevol assumpte relacionat amb l’ús que faci dels serveis de Notes in Cloud o els continguts a què accedeix a través dels mateixos en la mesura que ho permeti la llei.

3. L’oferta i lloguer de partitures

Catàleg. Respecte al catàleg de partitures publicades a través del Lloc Web, l’Usuari Registrat compren i accepta que Notes in Cloud només transmet la Informació que les Editorials li indiquen i ofereix la possibilitat que els Usuaris Sol·licitants arribin a acords contractuals directament amb les Editorials per al lloguer d’aquestes partitures. Per tant, Notes in Cloud realitza esforços raonables i diligents per què la Informació del Lloc Web sigui veraç però  no garanteix que la Informació sigui adequada, pertinent, suficient, o certa. Notes in Cloud no respon del contracte que pugui firmar-se entre l’Usuari Registrat i les Editorials, ni de la qualitat, compliment normatiu o adequació a la finalitat buscada per l’Usuari Registrat de dit contracte o de l’objecte llogat d’acord amb el mateix (els materials d’orquestra en format paper o pdf, depenent de l’opció que cada editorial ofereixi per cada títol i de l’elecció que faci el client respecte al format final).

Contracte de lloguer i lliurament. El contracte de lloguer s’estableix amb l’Editorial titular de la partitura sol·licitada. L’Editorial li comunicarà l’acceptació o rebuig de la seva sol·licitud de lloger mitjançant correu electrònic o via el mateix Lloc Web. Notes in Cloud no és part d’aquests acords contractuals, si bé pot enviar-li comunicacions en nom de les Editorials relatives al dit contracte, la seva negociació o la seva execució. Notes in Cloud no ofereix cap mena de garantia del compliment contractual o normatiu per part de les Editorials.

L’Usuari Registrat es compromet davant Notes in Cloud a respectar tots els acords contractuals amb les Editorials que adquireixi amb la intermediació d’aquest Lloc Web.

Logo o marca a llicenciar per l’Usuari Registrat. Al llarg del procés de sol·licitud de lloguer es requerirà a l’Usuari Registrat que carregui la marca o logo de l’orquestra (o altres unitats musicals) per a què sol·licita el lloguer, a efectes d’incloure’l a la còpia de la partitura en format pdf que se li facilitarà, si aquesta és la modalitat triada. L’Usuari Registrat atorga a Notes in Cloud i a l’Editorial amb què es contracti, una llicència d’ús sobre l’esmentada marca, imatge o logo, no exclusiva per tot el món durant el termini del lloguer i per aquesta finalitat. L’Usuari Registrat garanteix que aquest ús no infringirà cap dret de tercers (especialment però no únicament els de propietat industrial i intel·lectual i marques) ni les normes aplicables.

Copyright © 2013 Gremi d'editorials de música de Catalunya.